Deluxe

Deluxe

Số lượng: 24

Diện tích: 25m2

Giường: 1 giường

Người: 2

Giá phòng: 420.000 VNĐ

Số lượng: 24

Diện tích: 25m2

Giường: 1 giường

Người: 2

Giá phòng: 420.000 VNĐ